SLOVENSKI DIMNIK PEČARSKI ŠAMOT KAMINI BRUNNER

Jamstvena izjava

Podjetje KIP dimniški inženiring d.o.o. jamči za obdobje dvanajstih let, da bo KIP slovenski dimnik s keramično tuljavo in dimniškim plaščem izpolnjeval kriterije kakovosti in uporabnosti po standardih SIST EN 13063-1:2006+A1:2007 in SIST EN 13063-3:2008.
Jamstvo velja tudi za atmosfersko izpostavljene dele.

Jamstvo je veljavno ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
  • KIP slovenski dimnik mora biti sestavljen izključno iz originalnih sestavnih delov podjetja KIP dimniški inženiring d.o.o.
  • Postavitev dimnika mora biti strokovna in skladna z navodili proizvajalca.
  • Temperatura dimnih plinov ne sme biti nižja od 60o Celzija.
  • Dimnik mora biti redno vzdrževan v skladu s predpisi dimnikarske službe.
  • Predložitev te jamstvene izjave in računa je osnova za pričetek reševanja reklamacije.
Jamstvo ni veljavno v naslednjih primerih:
  • V primeru napake, ki je posledica višje sile (potres, vihar, strela ipd).
  • Zaradi fizične poškodbe kot posledice nepravilne in/ali neprevidne postavitve dimnika, transporta, vandalizma ipd.
  • Pri bistveno spremenjenih pogojih delovanja dimnika (menjava ali dodajanje grelnih teles).
  • V primeru nepravilnega čiščenja in poseganja v dimnik, če zaradi tega pride do mehanskih poškodb ali vžiga saj.
  • V primeru, da je na dimnik priključeno kondenzacijsko grelno telo.Jamstveni rok začne veljati z dnem nakupa dimnika.