SLOVENSKI DIMNIK PEČARSKI ŠAMOT KAMINI BRUNNER

Pomembno pravno obvestilo

S spletnim portalom www.kip-dimniki.com upravlja družba Kip dimniški inženiring d.o.o., Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka (KIP d.o.o.), ki je izključni imetnik avtorskih pravic, pravic intelektualne lastnine in morebitnih drugih pravic na vseh vsebinah, ki so objavljene ali kako drugače dostopne uporabnikom tega portala. Vsebine spletnega portala in vsebine posamezne spletne strani tega portala so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Kip d.o.o. uporabnikom spletnega portala www.kip-dimniki.com ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tem portalu ali na posamezni spletni (pod)strani tega portala, razen če je pri posamičnem delu izrecno določeno drugače.

Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za datoteke v CAD programski opremi, ki so uporabnikom na voljo na podstrani »CAD galerija«. Navedene CAD datoteke z digitalnimi oblikami vseh izdelkov se lahko uporabljajo brezplačno in brez posebnega pisnega dovoljenja družbe Kip d.o.o.

Vsi logotipi in drugi identifikacijski znaki, ki so objavljeni na spletnem portalu , www.kip-dimniki.com, so varovani kot blagovne oziroma storitvene znamke v skladu z Zakonom o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 51/2006) in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Izključni imetniki teh blagovnih oziroma storitvenih znamk je družba Kip d.o.o. in/ali njeni pogodbeni partnerji. Kakršnakoli uporaba teh znakov brez izrecnega pisnega soglasja družbe Kip d.o.o. lahko pomeni kršitev izključnih pravic intelektualne lastnine.

Vsi podatki in informacije, objavljeni ali drugače dostopni na spletnem portalu www.kip-dimniki.com so informativne narave in ne pomenijo predloga strankam za sklenitev pogodbe (ponudbe). Družba Kip d.o.o. si bo prizadevala, da bodo vsi podatki in informacije točni in ažurni, vendar ne odgovarja za zamudo pri ažuriranju informacij ter ne zagotavlja, da bodo vsi podatki in informacije v trenutku, ko uporabnik dostopi do njih verodostojni, pravilni ali preverjeni.

Zaradi rednega tehničnega vzdrževanja lahko pride do začasnih napak v delovanju spletnega portala www.kip-dimniki.com ali posamezne spletne (pod)strani tega portala ali do začasne nemožnosti uporabe portala ali posamezne spletne (pod)strani tega portala. Družba Kip d.o.o. si bo prizadevala čim prej odpraviti morebitne napake, vendar ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabnikom nastala zaradi napak v delovanju ali začasne nezmožnosti uporabe spletnega portala oziroma posamezne spletne (pod)strani.